Sarv Pitri Amavasya
Sep20th
-

Navratri Mahotsav
Sep21st
7pm - 9pm

Mata Ki Chowki
Sep22nd
8:30pm - 11:30

Aasa Di Var
Sep24th
11am - 1:30pm

Ashtmi Poojan
Sep28th
7pm - 9pm